فروشنده شوید

[martfury_empty_space height=”165″]

پنل فروشندگی در پــادوش

[martfury_empty_space height=”60″][martfury_button align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fpadosh.ir%2Fdashboard|title:%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||”][martfury_empty_space height=”165″]
[martfury_empty_space height=”110″]

چرا فروش در پــادوش

[martfury_empty_space height=”32″]

پیوستن به یک فروشگاه کاملا مجهز

[martfury_empty_space height=”105″]
[martfury_icon_box icon_type=”image” image=”3039″ icon_position=”top-center” link=”|||” title=”فروش محصولات شما در هر ساعت از شبانه روز”][/martfury_icon_box][martfury_empty_space height=”125″]
[martfury_icon_box icon_type=”image” image=”3042″ icon_position=”top-center” link=”|||” title=”ارسال پستی و پیک موتوری”][/martfury_icon_box][martfury_empty_space height=”125″]
[martfury_icon_box icon_type=”image” image=”3040″ icon_position=”top-center” link=”|||” title=”فروش کالای شما در سراسر ایران”][/martfury_icon_box][martfury_empty_space height=”125″]
[martfury_icon_box icon_type=”image” image=”3041″ icon_position=”top-center” link=”|||” title=”آموزش رایگان پنل و فروش آنلاین”][/martfury_icon_box][martfury_empty_space height=”125″]
[martfury_icon_box icon_type=”image” image=”3043″ icon_position=”top-center” link=”|||” title=”تایید ثبت نام یک روزه”][/martfury_icon_box][martfury_empty_space height=”125″]
[martfury_empty_space height=”110″]

چطور کار می کند

[martfury_empty_space height=”32″]

فروش محصولات شما ، فقط در 4 مرحله

[martfury_empty_space height=”100″][martfury_process process=”%5B%7B%22image%22%3A%22333%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%22%2C%22desc%22%3A%22%3Cul%20class%3D%5C%22mf-list%5C%22%3E%5Cn%3Cli%3E%D8%A8%D8%A7%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%BA%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%3C%2Fli%3E%5Cn%3C%2Ful%3E%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22334%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%22%2C%22desc%22%3A%22%3Cul%20class%3D%5C%22mf-list%5C%22%3E%5Cn%3Cli%3E%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF.%3C%2Fli%3E%5Cn%3C%2Ful%3E%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22335%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%22%2C%22desc%22%3A%22%3Cul%20class%3D%5C%22mf-list%5C%22%3E%5Cn%3Cli%3E%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%3C%2Fli%3E%5Cn%3C%2Ful%3E%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22336%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%88%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%22%2C%22desc%22%3A%22%3Cul%20class%3D%5C%22mf-list%5C%22%3E%5Cn%3Cli%3E%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%5C%22%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%5C%22%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%3C%2Fli%3E%5Cn%3C%2Ful%3E%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”55″]
[martfury_empty_space height=”110″]

بهترین فرصت برای شروع

[martfury_empty_space height=”32″]

مقرون به صرفه ، شفاف و امن

[martfury_empty_space height=”60″]
هزینه های کارمزد و شرایط عضویت در پنل پادوش
[martfury_empty_space height=”65″]
[martfury_bubbles title=”هزینه ثبت نام کاملا رایگان می باشد”][martfury_empty_space height=”65″]
[martfury_bubbles value=”5%” title=”کارمزد فروش”][martfury_empty_space height=”65″]

اگر شما هم در فکر راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار آنلاین موفق هستید همین حالا وقتشه

[martfury_empty_space height=”50″][martfury_empty_space height=”55″]
[martfury_single_image image=”337″ image_size=”full”]
بازارچه آنلاین پــادوش یک فروشگاه آنلاین مبتنی بر سیستم چند فروشندگی برای فروش محصولات حقیقی (مبتنی بر ارسال فیزیکی به مقصد مشتری) و محصولات مجازی (مبتنی بر ارائه و یا دانلود بر بستر اینترنت) در تمامی حوزه هاست.
[martfury_empty_space height=”50″]

محصولات توسط فروشندگان حقیقی و در چارچوب قوانین و ضوابط پــادوش عرضه می‌گردند و توسط تیم ما پشتیبانی می‌شوند.

[martfury_empty_space height=”110″]
[martfury_empty_space height=”110″]

دیدگان فروشندگان

[martfury_empty_space height=”32″]

نظرات برخی از فروشندگان موفق در پــادوش

[martfury_empty_space height=”90″][martfury_testimonial_slides autoplay=”yes” autoplay_speed=”1500″ nav=”yes” setting=”%5B%7B%22image%22%3A%22340%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D8%25AE%25D8%25B4%2520%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%22%2C%22job%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85%20.%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22341%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D8%25AE%25D8%25B4%2520%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%2F%22%2C%22job%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22368%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3A%2523%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D8%25AE%25D8%25B4%2520%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22job%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%22%7D%5D” image_size=”90×91″][martfury_empty_space height=”105″]
[martfury_empty_space height=”110″]

پرسش های متداول

[martfury_empty_space height=”32″]

در اینجا برخی از سوالات رایج در مورد فروش در بازارچه آنلاین پادوش وجود دارد

[martfury_empty_space height=”100″]

چگونه هزینه ها در مرکز خرید کار می کنند؟

[martfury_empty_space height=”23″]

پیوستن و شروع فروشگاه در مارتفوری رایگان است. سه هزینه فروش اساسی وجود دارد: هزینه ثبت نام، هزینه معامله و هزینه پردازش پرداخت.

برای انتشار یک لیست به بازار، هزینه آن 5 تومان است. یک لیست به مدت چهار ماه و یا تا زمانی که مورد فروخته شده است. هنگامی که یک مورد به فروش می رسد، هزینه معامله 3.5٪ در قیمت فروش (بدون هزینه حمل و نقل) وجود دارد. اگر پرداخت ها را با سامانه شبا قبول کنید، هزینه پردازش پرداخت نیز بر اساس ساختار هزینه آنها وجود دارد.

هزینه های ثبت نام برای 5 هزار تومان صورتحساب می شود، بنابراین اگر ارز بانکی شما ایران نیست، مبلغ ممکن است بر اساس تغییرات نرخ ارز متفاوت باشد.

[martfury_empty_space height=”55″]

برای ایجاد فروشگاه باید چه کاری انجام دهم؟

[martfury_empty_space height=”23″]
یک فروشگاه در مرکز خرید را آسان می کند. یک حساب کاربری مرکز خرید را ایجاد کنید (اگر قبلا آن را ندارید)، مکان و پول خود را برای فروشگاه تعیین کنید، یک نام فروشگاه را انتخاب کنید، یک لیست ایجاد کنید، روش پرداخت (نحوه پرداخت شما را تعیین کنید)، و سپس روش پرداخت صورتحساب را تنظیم کنید .

چگونه می توانم پرداخت کنم؟

[martfury_empty_space height=”23″]

پیوستن و شروع فروشگاه در مارتفوری رایگان است. سه هزینه فروش اساسی وجود دارد: هزینه ثبت نام، هزینه معامله و هزینه پردازش پرداخت.

برای انتشار یک لیست به بازار، هزینه آن 5 تومان است. یک لیست به مدت چهار ماه و یا تا زمانی که مورد فروخته شده است. هنگامی که یک مورد به فروش می رسد، هزینه معامله 3.5٪ در قیمت فروش (بدون هزینه حمل و نقل) وجود دارد. اگر پرداخت ها را با سامانه شبا قبول کنید، هزینه پردازش پرداخت نیز بر اساس ساختار هزینه آنها وجود دارد.

هزینه های ثبت نام برای 5 هزار تومان صورتحساب می شود، بنابراین اگر ارز بانکی شما ایران نیست، مبلغ ممکن است بر اساس تغییرات نرخ ارز متفاوت باشد.

[martfury_empty_space height=”55″]

آیا برای ایجاد فروشگاه یک کارت اعتباری نیاز دارم؟

[martfury_empty_space height=”23″]
نه، یک کارت اعتباری برای ایجاد یک فروشگاه ضروری نیست. برای تأیید به عنوان یک فروشنده، شما می توانید از کارت اعتباری استفاده کنید یا از طریق درگاه بانکی ثبت نام کنید. شما تا زمانی که فروشگاه خود را باز نکنید و لیست های خود را منتشر نکنید، اتهامات را به عهده نمی گیرید.
[martfury_empty_space height=”55″]

چه چیزی را می توانم در مرکز خرید بفروشم؟

[martfury_empty_space height=”23″]
مرکز خرید بازار برای هنرمندان، هنرمندان و مجموعهداران را برای فروش آثار دست ساز خود، کالاهای ارجح (حداقل 20 ساله) و هر دو وسایل دست ساز و غیر دست ساز تولید می کند.
[martfury_empty_space height=”110″]
[martfury_empty_space height=”85″]

هنوز سوالات بیشتری دارید؟ برای تماس با ما راحت باشید.

[martfury_empty_space height=”55″][martfury_button align=”center” link=”url:%2Fcontact%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7||”][martfury_empty_space height=”100″]
[martfury_empty_space height=”165″]

زمان شروع کسب درآمد است.

[martfury_empty_space height=”60″][martfury_button align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fpadosh.ir%2Fdashboard|title:%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||”][martfury_empty_space height=”165″]